Przejdź do głównej treści
...więcej niż wino

Regulamin kart podarunkowych Fine Wine

Informacje

I. Postanowienia ogólne

 1. Użyte  w  niniejszym  Regulaminie  terminy  pisane  wielką  literą  mają  następujące znaczenie:

  a) Wydawca – Food&Wine Sp. z o.o. z siedzibą w Modlniczce przy ulicy Komandosów 1/3;
  b) Salon Sprzedaży – firmowy Fine Wine położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oferujący Towary. Lista Salonów jest dostępna na stronie internetowej http://www.fine-wine.pl;
  c) Karta Podarunkowa – bony towarowe są wydawane i ewidencjonowane na podstawie unikalnych kodów, uprawniający Użytkownika do realizacji zakupu Towarów w Salonach Fine Wine;
  d) Nabywca - osoba, która nabywa od Wydawcy Kartę Podarunkową Fine Wine w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej Karty Podarunkowej Fine Wine;
  e) Użytkownik - Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej Fine Wine;
  f) Towary - rzeczy oferowane do sprzedaży w Salonach Sprzedaży (alkohol);
  g) Regulamin - regulamin Karty Podarunkowej Fine Wine dostępny na stronie internetowej http://www.fine-wine.pl oraz w Salonach Wydawcy;

 2. Regulamin określa zasady nabywania i używania Kart Podarunkowych Fine Wine.
 3. Karty Podarunkowe Fine Wine są wydawane są na podstawie wygenerowanego kodu  oraz sprzedawane w Salonach Fine Wine.
 4. Właścicielem Karty Podarunkowej Fine Wine jest Wydawca. Nabywca lub Użytkownik jest dysponentem Karty Podarunkowej Fine Wine. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej nabywanej Karty Podarunkowej Fine Wine. Zapłata za Kartę Podarunkową Fine Wine w Salonie może nastąpić gotówką lub za pomocą karty płatniczej lub karty kredytowej akceptowanej w Salonie.
 5. Płatność za Kartę Podarunkową Fine Wine nie może być dokonana przy użyciu innej Karty Podarunkowej Fine Wine.
 6. Karta Podarunkowa Fine Wine uprawnia do zakupu Towarów w Salonach Fine Wine na terenie całego kraju. Lista sklepów wyszczególniona jest na stronie internetowej www.fine-wine.pl
 7. Karta Podarunkowa Fine Wine w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą.
 8. Aktywacja Karty Podarunkowej Fine Wine następuje w momencie zakupu Karty Podarunkowej przez Nabywcę.
 9. Karta Podarunkowa Fine Wine zachowuje ważność przez okres 6 miesięcy od dnia jej wydania Nabywcy. Okres ważności Karty Podarunkowej Fine Wine nie może zostać przedłużony.
 10. Karta Podarunkowa Fine Wine nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części. Karta Podarunkowa Fine Wine zakupiona w Salonie nie może zostać zwrócona Wydawcy.
 11. Karta Podarunkowa Fine Wine po przekroczeniu terminu jej ważności jest nieważna i nie uprawnia do dokonywania dalszych zakupów w Salonach. W przypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Karty Podarunkowej Fine Wine na Karcie Podarunkowej Fine Wine pozostaną niewykorzystane środki, kwoty te nie podlegają zwrotowi i nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń Nabywcy i/lub Użytkownika.
 12. Użytkownik jest odpowiedzialny za poprawne użycie i bezpieczeństwo Karty Podarunkowej Fine Wine. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe Fine Wine, które zostały utracone, uszkodzone lub zniszczone po ich przekazaniu Nabywcy.
 13. Wydanie Karty Podarunkowej Fine Wine Nabywcy/Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów   podatkowych. Użytkownik ma prawo otrzymać od Wydawcy - na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej Fine Wine nabywanej bezpośrednio w Salonie – wyłącznie niefiskalny wydruk z kasy, jako dowód potwierdzający dokonanie wpłaty środków pieniężnych, niestanowiący paragonu fiskalnego ani faktury VAT.
 14. Wydanie Karty Podarunkowej Fine Wine na fakturę VAT stanowi sprzedaż opodatkowaną podatkiem od towarów i usług w momencie realizacji Karty Podarunkowej Fine Wine.
 15. Wydanie Karty Podarunkowej Fine Wine na fakturę VAT jest wydana ze stawką 23%. Realizacja Kart Podarunkowych Fine Wine możliwe jest tylko na produkty, które są sprzedawane ze stawką VAT 23%.
 16. Wartość Karty Podarunkowej ustala Nabywca w chwili dokonania jej zakupu. Minimalna Wartość Karty Podarunkowej 50 zł, a maksymalna 500 zł

II. Zasady korzystania z Karty Podarunkowej Fine Wine:

 1. Karta Podarunkowa Fine Wine może być wykorzystana na zasadach określonych w Regulaminie przez każdego Użytkownika, który przedstawi Kartę Podarunkową Fine Wine w Salonie.
 2. Wydawca przyjmuje do realizacji w Salonach wyłącznie Karty Podarunkowe Fine Wine, które są aktywne, nieuszkodzone i posiadają wszystkie zabezpieczenia chroniące przed ich sfałszowaniem.
 3. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej Fine Wine w następujących przypadkach:

  a) upływu terminu ważności Karty Podarunkowej Fine Wine,
  b) braku środków na Karcie Podarunkowej Fine Wine,
  c) technicznego braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej Fine Wine (np. w razie utraty połączenia z systemem informatycznym Wydawcy),
  d) uszkodzenia przez Użytkownika Karty Podarunkowej Fine Wine w stopniu uniemożliwiającym odczytanie informacji zapisanych na Karcie Podarunkowej Fine Wine

 4. Karta Podarunkowa Fine Wine upoważnia do dokonania wielokrotnych zakupów.
 5. Przy realizacji Karty Podarunkowej Fine Wine Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy cena nabywanego Towaru jest niższa niż kwota dostępna na Karcie Podarunkowej Fine Wine. Środki, które po realizacji zakupu przy użyciu Karty Podarunkowej Fine Wine pozostaną na Karcie Podarunkowej Fine Wine pozostają do wykorzystania na następne zakupy. W przypadku nie zrealizowania pozostałej kwoty, środki przepadają.
 6. W przypadku, gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej Fine Wine będzie wyższa niż kwota pozostająca na Karcie Podarunkowej Fine Wine, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny w/w Towaru gotówką albo akceptowaną w Salonie kartą płatniczą lub kredytową bądź wykorzystując kwoty zgromadzone na innej Karcie Podarunkowej Fine Wine honorowanej przez Wydawcę.
 7. Użytkownik poprzez przedstawienie personelowi Salonów Karty Podarunkowej Fine Wine do realizacji oraz odbiór w Salonie Towarów nabytych z użyciem Karty Podarunkowej Fine Wine potwierdza zlecenie dokonania użycia Karty Podarunkowej Fine Wine w takim zakresie, w jakim użycie karty będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę.

III. Reklamacje

 1. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży), uszkodzenia lub zniszczenia Karty Podarunkowej Fine Wine po jej przekazaniu Nabywcy oraz z tytułu użycia Karty Podarunkowej Fine Wine przez osoby postronne. W przypadku utraty (w tym również kradzieży), uszkodzenia lub zniszczenia Karty Podarunkowej Fine Wine o których mowa powyżej Karta Podarunkowa Fine Wine nie podlega wymianie na nową.
 2. Towary zakupione za pomocą Karty Podarunkowej Fine Wine w Salonach podlegają tym samym zasadom zwrotu, co pozostałe Towary oferowane w Salonach.
 3. W przypadku gdy Użytkownik skorzystał z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru nabytego w Salonie przy użyciu Karty Podarunkowej Fine Wine z powodu niezgodności towaru z umową lub wady zgodnie z odrębnymi przepisami i zachodzą podstawy do zwrotu ceny sprzedaży za towar Użytkownik otrzyma zwrot w postaci gotówki.
 4. Postanowienia Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw Nabywcy i Użytkownika z tytułu niezgodności towaru z umową.
 5. Wszelkie ewentualne reklamacje dotyczące Kart Podarunkowych należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy bok@fine-wine.pl lub pisemnie na adres Food&Wine Sp. z o.o.; ul. Komandosów 1/3; 32-085 Modlniczka  . Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji oraz adres e-mail lub adres korespondencyjny do kontaktu, a także numer Karty Podarunkowej, jeśli reklamacja dotyczy zakupionej karty. Wystawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zgłoszenia."

IV. Postanowienia końcowe

 1. Nabywca i Użytkownik Karty Podarunkowej Fine Wine poprzez zakup i/lub użycie Karty Podarunkowej Fine Wine oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się go przestrzegać.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy.
 3. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej www.fine-wine.pl oraz w Salonach. na żądanie Użytkownika Wydawca przekaże Użytkownikowi treść niniejszego Regulaminu w formie pisemnej.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej www.fine-wine.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco! Zapisując się do naszego newslettera otrzymujesz dostęp do fachowej wiedzy, m.in. e-booków i bonusowych materiałów, które wyślemy do Ciebie w pierwszej kolejności. Najświeższe informacje o nowościach w ofercie i trendach gastronomicznych przyjdą prosto na Twoją skrzynkę. Nic Cię nie ominie!

Zapisz się do newslettera
Komunikat
Zamknij

Serwis prezentuje bogatą ofertę napojów alkoholowych oraz akcesoriów sieci Salonów Fine Wine i przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Czy masz ukończone 18 lat?

(w przypadku braku zgody lub pełnoletności prosimy o kliknięcie „NIE”)

Fine Wine nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Internet Explorer lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu